Maximalizace čistoty pomocí účinných čisticích odmašťovačů

čisticí odmašťovače, které revolučním způsobem mění standardy čištění.

I. Přehled čisticích a odmašťovacích prostředků

Čisticí prostředky hrají zásadní roli při udržování čistoty a hygieny v různých prostředích, od průmyslových zařízení až po domácnosti. Mezi těmito roztoky vynikají čisticí odmašťovače svou výjimečnou schopností účinně odstraňovat odolnou mastnotu, olej a další nečistoty z povrchů.

Význam účinných čisticích odmašťovačů:

Mezi různými čisticími prostředky zaujímají odmašťovače významné postavení díky své schopnosti vypořádat se s odolnými zbytky mastnoty a oleje. Ať už se jedná o průmyslové stroje, kuchyňské spotřebiče, automobilové díly nebo jiné povrchy, usazená mastnota a olej mohou ohrozit účinnost, bezpečnost a hygienu. Účinné odmašťovače jsou nezbytné pro odbourání těchto odolných zbytků a obnovení optimálního stavu povrchů.

II. Pochopení Potřeba účinných odmašťovačů

Definice a význam čisticích odmašťovačů:

Odmašťovače jsou specializované čisticí prostředky určené k rozpouštění a odstraňování mastnoty, oleje a dalších hydrofobních látek z povrchů. Fungují tak, že rozkládají chemické vazby, které drží molekuly mastnoty pohromadě, a umožňují jejich snadné opláchnutí. Odmašťovače jsou nepostradatelné v průmyslových odvětvích, jako je výroba, automobilový průmysl, potravinářství a lodní průmysl, kde je znečištění mastnotou a olejem běžným problémem.

Běžné aplikace odmašťovačů:

Odmašťovače nacházejí uplatnění v široké škále průmyslových odvětví a prostředí:

 • Údržba průmyslových strojů a zařízení
 • Čištění automobilových motorů a dílů
 • Odmašťování komerčních kuchyní
 • Likvidace ropných skvrn
 • Údržba námořních plavidel
 • Úklid domácnosti, například čištění trouby a grilu.

Problémy způsobené únikem ropy a hromaděním tuků:

Úniky oleje a hromadění tuků představují významné nebezpečí pro životní prostředí a bezpečnost. Mohou kontaminovat půdu, vodní plochy a ovzduší a ohrožovat volně žijící živočichy a lidské zdraví. Čištění těchto úniků a odstraňování nahromaděných tuků vyžaduje rychlé a účinné kroky, které zmírní dopad na životní prostředí a zabrání dalším škodám.

Kritická role Odmašťovače:

Odmašťovače hrají zásadní roli při řešení problémů způsobených únikem oleje a hromaděním tuků. Jejich schopnost rychle rozkládat mastnotu a olej spolu s jejich univerzálností při různých úkolech čištění z nich činí nepostradatelné nástroje pro sanaci životního prostředí a údržbu. Výběr správného odmašťovače pro konkrétní čisticí úkol je zásadní pro dosažení optimálních výsledků.

III. Typy odmašťovačů

Existují dva typy odmašťovacích čističů:

Odmašťovače na bázi rozpouštědel:

Odmašťovače na bázi rozpouštědel používají k rozpouštění mastnoty a oleje organická rozpouštědla, jako jsou alkoholy, uhlovodíky nebo chlorované sloučeniny. Jsou účinné při odstraňování silných nečistot a často se používají v průmyslových a automobilových aplikacích, kde je třeba odstranit odolné zbytky. Odmašťovadla na bázi rozpouštědel však mohou představovat zdravotní a environmentální rizika kvůli své těkavosti a potenciální toxicitě.

Charakteristika a aplikace:

 • Vysoký čisticí výkon pro odolné zbytky tuků a olejů
 • Vhodné pro náročné průmyslové čištění
 • Běžně se používá v automobilových dílnách, výrobních závodech a při průmyslové údržbě.

Výhody a nevýhody:

Výhody:

 • Účinně odstraňuje odolné nečistoty
 • Rychle působící a efektivní
 • Vhodné pro použití na různé povrchy, včetně kovu, betonu a strojních součástí.

Nevýhody:

 • Potenciální zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s těkavými organickými sloučeninami (VOC)
 • Obavy o životní prostředí související s emisemi rozpouštědel a jejich likvidací

Odmašťovače na vodní bázi:

Odmašťovače na vodní bázi využívají jako hlavní rozpouštědlo vodu doplněnou povrchově aktivními látkami, detergenty a dalšími přísadami, které zvyšují čisticí výkon. Nabízejí bezpečnější a ekologičtější alternativu k odmašťovacím přípravkům na bázi rozpouštědel, přičemž stále zajišťují účinné odstraňování mastnoty a oleje.

Charakteristika a aplikace:

 • Netoxické a biologicky odbouratelné složení
 • Univerzální čisticí roztok vhodný pro širokou škálu povrchů a materiálů
 • Ideální pro použití v komerčních kuchyních, potravinářských provozech a dalších zařízeních, kde jsou ekologické a bezpečnostní aspekty prvořadé.

Výhody a nevýhody:

Výhody:

 • Šetrné k životnímu prostředí a bezpečnější pro uživatele
 • Nižší zdravotní a bezpečnostní rizika ve srovnání s alternativami na bázi rozpouštědel.
 • Všestranný a vhodný pro různé čisticí aplikace

Nevýhody:

 • Může vyžadovat delší dobu kontaktu nebo více aplikací pro náročné čisticí úkoly.
 • Méně účinné na extrémně odolné nebo silně nahromaděné zbytky tuků a olejů.

Výběr správného odmašťovače pro konkrétní čisticí úkoly:

Výběr vhodného odmašťovadla pro konkrétní čisticí úkol závisí na několika faktorech, včetně typu a závažnosti znečištění, materiálu povrchu, environmentálních aspektů a bezpečnostních požadavků. Pečlivé vyhodnocení těchto faktorů a výběr odmašťovadla, které vyvažuje účinnost s bezpečností a odpovědností vůči životnímu prostředí, je nezbytné pro dosažení optimálních výsledků čištění při minimalizaci rizik. AQUAQUICK vyniká jako všestranný a účinný odmašťovač, který tyto aspekty zohledňuje, a je tak preferovanou volbou pro širokou škálu čisticích aplikací.

IV. Zkoumání čisticích odmašťovačů

Čistící odmašťovače jsou specializované čisticí prostředky, jejichž složení účinně odstraňuje mastnotu, olej a další nečistoty z povrchů a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí a zajišťuje bezpečnost uživatelů. Na rozdíl od tradičních odmašťovačů, které mohou obsahovat drsné chemikálie nebo rozpouštědla, čisticí odmašťovače často využívají bezpečnější a ekologičtější složky. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly silný čisticí účinek bez kompromisů v oblasti výkonu nebo bezpečnosti.

Čistící odmašťovače obvykle vykazují následující vlastnosti:

 • Netoxické a biologicky odbouratelné složení
 • Nízký obsah těkavých organických látek (VOC)
 • Příjemná vůně nebo bez zápachu
 • Rychle působí a účinně odstraňuje zbytky tuků a olejů.
 • Všestranný a vhodný pro různé povrchy, včetně kovu, plastu, betonu a dalších.

Výhody čistších odmašťovačů oproti tradičním možnostem:

Používání čistších odmašťovacích prostředků má oproti tradičním odmašťovacím prostředkům několik výhod:

 • Šetrnost k životnímu prostředí: Čistící odmašťovače jsou často vyrobeny z biologicky odbouratelných složek a mají menší dopad na životní prostředí ve srovnání s alternativami na bázi rozpouštědel.
 • Bezpečnější pro uživatele: Čistší odmašťovače představují pro uživatele menší zdravotní rizika a vyžadují méně přísná bezpečnostní opatření při manipulaci a aplikaci.
 • Všestrannost: Čistící odmašťovače lze používat v širokém spektru aplikací a na různých površích, aniž by došlo k jejich poškození nebo zanechání zbytků.
 • Dodržování předpisů: Mnoho průmyslových odvětví a jurisdikcí má přísné předpisy týkající se používání a likvidace čisticích chemikálií. Čistící odmašťovače pomáhají podnikům dodržovat tyto předpisy a zároveň zachovávat efektivní čisticí postupy.

Účinnost v různých aplikacích:

Čistící odmašťovače vynikají v řadě čisticích aplikací, včetně:

 • Čištění ropné skvrny: V případě úniku ropných látek jsou čisticí odmašťovací prostředky nezbytné pro efektivní rozklad a odstranění zbytků ropy z postižených povrchů, jako jsou pobřeží, vodní plochy a stanoviště volně žijících živočichů.
 • Průmyslové odmašťování: Odmašťovací prostředky jsou neocenitelné pro údržbu průmyslových zařízení, strojů a povrchů bez usazenin mastnoty a oleje. Pomáhají zlepšit účinnost zařízení, zabraňují korozi a zajišťují bezpečnost na pracovišti.

Čištění ropné skvrny:

Při odstraňování ropných skvrn je použití čistších odmašťovacích prostředků zásadní pro zmírnění škod na životním prostředí a obnovu postižených oblastí. Čistící odmašťovací prostředky fungují tak, že emulgují a rozkládají molekuly oleje, což umožňuje jejich účinnější rozptýlení a odstranění z povrchu. To pomáhá zabránit další kontaminaci půdy, vodních ploch a ekosystémů a minimalizovat škody na volně žijících zvířatech a lidském zdraví.

Průmyslové odmašťování:

V průmyslovém prostředí hrají čisticí odmašťovací prostředky zásadní roli při udržování účinnosti a bezpečnosti zařízení a strojů. Nánosy mastnoty a oleje na průmyslových površích mohou vést ke snížení výkonu, zvýšení tření a potenciálnímu ohrožení bezpečnosti. Čistící odmašťovače tyto nečistoty účinně rozpouštějí a odstraňují, čímž pomáhají prodloužit životnost zařízení, snížit náklady na údržbu a zajistit dodržování bezpečnosti na pracovišti.

V. Pokročilé složení čisticích odmašťovačů

Pokroky ve složení čisticích odmašťovačů vedly k vývoji inovativních produktů, které nabízejí lepší čisticí výkon, bezpečnost a ekologickou udržitelnost. Tyto pokroky zahrnují integraci biologických složek, nanoemulzí a technologií povrchově aktivních látek, které zlepšují účinnost čištění a zároveň snižují dopad na životní prostředí.

Biologický základ Složení:

Čisticí odmašťovače na bázi biologických složek získávají svou čisticí sílu z přírodních zdrojů, jako jsou povrchově aktivní látky a enzymy rostlinného původu. Tyto složky účinně odstraňují mastnotu a oleje a zároveň minimalizují dopad na životní prostředí a podporují udržitelnost. Čistící odmašťovače na biologické bázi jsou biologicky odbouratelné, netoxické a obnovitelné, takže jsou ideální pro ekologicky smýšlející spotřebitele a podniky.

Vlastnosti a výhody:

 • Biologická rozložitelnost: Čistící odmašťovače na biologické bázi se přirozeně rozkládají na neškodné vedlejší produkty, čímž se snižuje znečištění životního prostředí a poškozování ekosystémů.
 • Netoxičnost: Odmašťovače na biologické bázi jsou pro uživatele bezpečnější a snižují zdravotní rizika spojená s expozicí toxickým čisticím prostředkům.
 • Obnovitelné: Biologické složky se získávají z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostliny, a jsou tak udržitelnou alternativou k chemickým látkám na bázi ropy.

Nanoemulze a technologie povrchově aktivních látek:

Nanoemulze a technologie povrchově aktivních látek zvyšují čisticí výkon odmašťovadel tím, že zlepšují jejich schopnost pronikat do molekul mastnoty a oleje a emulgovat je. Nanoemulze se skládají z ultrajemných kapiček čisticích prostředků rozptýlených ve vodě, což umožňuje lepší pokrytí a pronikání do povrchů. Povrchově aktivní látky snižují povrchové napětí a usnadňují odstraňování zbytků mastnoty a oleje, čímž zvyšují účinnost čištění.

Vlastnosti a výhody:

 • Zvýšená čisticí síla: Nanoemulze a technologie povrchově aktivních látek umožňují čisticím odmašťovacím prostředkům účinněji pronikat a rozpouštět zbytky mastnoty a oleje, což vede k vynikajícímu čisticímu výkonu.
 • Snížení dopadu na životní prostředí: Zlepšením účinnosti čištění snižují nanoemulze a technologie povrchově aktivních látek množství potřebného čisticího prostředku, což vede k menšímu množství odpadu a nižšímu dopadu na životní prostředí.
 • Všestrannost: Čisticí odmašťovače s nanoemulzemi a povrchově aktivními látkami jsou vhodné pro širokou škálu povrchů a aplikací a poskytují univerzální řešení pro různé čisticí úkoly.

Zvyšování účinnosti čištění a udržitelnosti životního prostředí:

Celkově lze říci, že integrace pokročilých složení, jako jsou bio složky, nanoemulze a technologie povrchově aktivních látek, do čistších odmašťovacích prostředků přispívá k lepšímu čisticímu výkonu a ekologické udržitelnosti. Tyto inovace umožňují čisticím odmašťovacím prostředkům poskytovat silný čisticí účinek a zároveň minimalizovat dopad na životní prostředí, podporovat bezpečnost a udržitelné čisticí postupy.

VI. Představujeme AQUAQUICK: dokonalý čisticí odmašťovač

AQUAQUICK je přední čisticí odmašťovač proslulý svou výjimečnou čisticí silou, šetrností k životnímu prostředí a všestranností. AQUAQUICK, jehož složení je založeno na pokročilé technologii a ekologických složkách, účinně odstraňuje mastnotu, olej a další nečistoty z povrchů a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí a zajišťuje bezpečnost uživatelů.

čisticí odmašťovací prostředky
AQUAQUICK 2000 Čistící odmašťovací prostředky

Jedinečné vlastnosti a výhody:

 • Ekologické složení: AQUAQUICK je vyroben z biologicky odbouratelných a netoxických složek, takže je bezpečnější pro životní prostředí i uživatele. Neobsahuje žádné škodlivé chemikálie ani rozpouštědla, což zajišťuje minimální dopad na životní prostředí a soulad s předpisy.
 • Vynikající čisticí výkon: Pokročilé složení přípravku AQUAQUICK poskytuje silný čisticí účinek, účinně rozkládá a odstraňuje mastnotu, olej a další nečistoty z povrchů. Jeho rychle působící složení zajišťuje efektivní výsledky čištění, čímž šetří čas a námahu.
 • Všestrannost: AQUAQUICK je vhodný pro širokou škálu čisticích aplikací, od průmyslového odmašťování až po čištění olejových skvrn. Lze jej použít na různé povrchy, včetně kovu, betonu, plastu a dalších, což z něj činí univerzální řešení pro různé potřeby čištění.

Společnost AQUAQUICK je důvěryhodná v průmyslových odvětvích po celém světě pro svou spolehlivost, účinnost a závazek k ekologické udržitelnosti. AQUAQUICK poskytuje bezkonkurenční čisticí výkon a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí, ať už se jedná o náročné čištění zbytků tuků a olejů v průmyslových provozech nebo čištění olejových skvrn při sanaci životního prostředí.

VII. Aplikace systému AQUAQUICK

Komerční kuchyně:

Komerční kuchyně se neustále potýkají s problémy při udržování čistoty a hygieny kvůli hromadění tuků, olejů a zbytků potravin na površích a zařízeních. AQUAQUICK nabízí účinné řešení, jak se s těmito problémy vypořádat, a to rychlým a účinným odstraňováním nahromaděného tuku a oleje z kuchyňských povrchů, včetně pracovních desek, podlah, grilů, fritéz a odsavačů par.

Výzvy a řešení:

 • Mastnota nahromaděná na kuchyňských površích může vést k bezpečnostním rizikům, jako je kluzká podlaha a riziko požáru. Rychle působící složení přípravku AQUAQUICK rozkládá zbytky mastnoty a oleje, čímž snižuje riziko nehod a zajišťuje bezpečné pracovní prostředí.
 • Čištění kuchyňského vybavení, jako jsou fritézy a grily, může být časově i pracovně náročné. AQUAQUICK zjednodušuje proces čištění, šetří čas a námahu a zároveň poskytuje vynikající výsledky čištění.
 • V odsavačích par a ventilačních systémech se často hromadí tuk a olej, což představuje nebezpečí požáru a ovlivňuje kvalitu ovzduší. AQUAQUICK účinně odstraňuje usazený tuk z těchto povrchů, čímž zlepšuje účinnost ventilace a udržuje zdravé vnitřní prostředí.

Automobilové dílny:

Automobilové dílny se denně setkávají se znečištěním oleji a mazivy, a to od součástí motorů a strojů až po podlahy dílen a nářadí. AQUAQUICK představuje spolehlivé řešení pro odmašťování automobilů a pomáhá mechanikům a technikům udržovat čisté a efektivní pracovní prostředí.

Výzvy a řešení:

 • Na součástech motoru a strojů se často hromadí zbytky maziva a oleje, které snižují výkon a účinnost. Silný čisticí účinek přípravku AQUAQUICK rozpouští a odstraňuje nahromaděnou mastnotu, čímž zajišťuje optimální výkon a prodlužuje životnost zařízení.
 • Podlahy a povrchy dílen se mohou stát kluzkými a nebezpečnými v důsledku rozlití oleje a úniku tuku. AQUAQUICK účinně čistí a odmašťuje dílenské podlahy, snižuje riziko uklouznutí a pádu a zvyšuje bezpečnost práce.
 • Čištění automobilového nářadí a vybavení může být časově i pracovně náročné. AQUAQUICK zjednodušuje proces čištění, šetří čas a práci a zároveň poskytuje vynikající výsledky čištění.

Mořské prostředí:

Mořské prostředí čelí jedinečným výzvám spojeným s úniky ropy, kontaminací tukem a mořským odpadem. AQUAQUICK nabízí univerzální řešení pro čištění mořských plavidel, včetně čištění od ropných skvrn, údržby plavidel a odmašťování námořního vybavení.

Výzvy a řešení:

 • Úniky ropy a znečištění představují významné ekologické hrozby pro mořské ekosystémy a volně žijící živočichy. Ekologicky šetrné složení přípravku AQUAQUICK zajišťuje minimální dopad na životní prostředí a zároveň účinně odstraňuje ropné skvrny a obnovuje postižené oblasti.
 • Námořní plavidla a zařízení jsou náchylná k usazování tuků a olejů, což vede k problémům s výkonem a korozi. Silný odmašťovací účinek přípravku AQUAQUICK odstraňuje zbytky mastnoty z povrchů lodí, motorů a zařízení a zajišťuje optimální výkon a životnost.
 • Čištění námořního vybavení a zařízení na odlehlých místech nebo na moři může být náročné. Díky univerzálnímu a přenosnému balení je AQUAQUICK vhodný pro použití v různých mořských prostředích, od pobřežních oblastí až po mořské plošiny, což usnadňuje efektivní čištění.

VIII. Výhody používání systému AQUAQUICK

Přínosy pro životní prostředí:

AQUAQUICK nabízí několik ekologických výhod, díky nimž je preferovanou volbou pro ekologicky smýšlející spotřebitele a podniky:

 • Biologická rozložitelnost: AQUAQUICK je biologicky odbouratelný a přirozeně se rozkládá na neškodné vedlejší produkty, čímž se snižuje znečištění životního prostředí a poškozování ekosystémů.
 • Netoxičnost: AQUAQUICK neobsahuje žádné škodlivé chemikálie ani rozpouštědla, je pro uživatele bezpečný a minimalizuje zdravotní rizika spojená s expozicí toxickým čisticím prostředkům.
 • Snížení dopadu na životní prostředí: Ekologicky šetrné složení přípravku AQUAQUICK zajišťuje minimální dopad na životní prostředí během výroby, používání a likvidace a podporuje tak udržitelné postupy čištění.

Nákladová efektivita:

Nákladově efektivní řešení čištění AQUAQUICK pomáhá podnikům šetřit čas a peníze tím, že:

 • Zefektivnění úklidových operací: Rychle působící složení přípravku AQUAQUICK zjednodušuje proces čištění a snižuje náklady na pracovní sílu a prostoje.
 • Prodloužení životnosti zařízení: AQUAQUICK účinně odstraňuje zbytky mastnoty a oleje, čímž pomáhá předcházet korozi a poškození zařízení a snižuje náklady na údržbu a výměnu.
 • Minimalizace nákladů na čištění životního prostředí: Účinné schopnosti společnosti AQUAQUICK při likvidaci ropných skvrn pomáhají zmírnit škody na životním prostředí a minimalizovat náklady na likvidaci úniků ropy a znečištění.

Bezpečnostní hlediska:

AQUAQUICK upřednostňuje bezpečnost uživatelů tím, že:

 • Eliminace zdravotních rizik: Díky netoxickému a biologicky odbouratelnému složení minimalizuje AQUAQUICK zdravotní rizika spojená s expozicí škodlivým chemikáliím a rozpouštědlům a zajišťuje bezpečné pracovní prostředí pro uživatele.
 • Zvyšování bezpečnosti na pracovišti: AQUAQUICK účinně odstraňuje zbytky mastnoty a oleje, čímž pomáhá snižovat nebezpečí uklouznutí a pádu, riziko požáru a další bezpečnostní problémy spojené s usazováním mastnoty na povrchu a zařízení.

Význam v průmyslovém prostředí:

V průmyslovém prostředí nabízí AQUAQUICK několik výhod pro udržení čistoty, bezpečnosti a souladu s předpisy:

 • Účinné čisticí řešení: Silný odmašťovací účinek přípravku AQUAQUICK zajišťuje účinné odstranění mastnoty, oleje a dalších nečistot z průmyslových zařízení, strojů a povrchů, čímž zvyšuje efektivitu a produktivitu provozu.
 • Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí: Ekologicky šetrné složení přípravku AQUAQUICK pomáhá podnikům dodržovat environmentální předpisy a iniciativy v oblasti udržitelnosti tím, že minimalizuje dopad na životní prostředí a podporuje odpovědné čisticí postupy.
 • Bezpečnost na pracovišti: Netoxické a biologicky odbouratelné složení přípravku AQUAQUICK zvyšuje bezpečnost na pracovišti tím, že snižuje zdravotní rizika spojená s expozicí škodlivým chemikáliím a zajišťuje bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance.

IX. Tipy pro efektivní čištění s AQUAQUICKem

Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků čištění s přípravkem AQUAQUICK, dodržujte následující pokyny:

 • Před použitím si přečtěte pokyny výrobce a bezpečnostní opatření a dodržujte je.
 • Před nanesením na celý povrch vyzkoušejte AQUAQUICK na malé, nenápadné ploše, abyste se ujistili o jeho kompatibilitě.
 • Při manipulaci s přípravkem AQUAQUICK a jeho aplikaci používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochrana očí.
 • AQUAQUICK nanášejte rovnoměrně na povrch štětcem, houbou nebo rozprašovačem v závislosti na způsobu použití.
 • Před opláchnutím nebo setřením vodou nechte AQUAQUICK proniknout a uvolnit zbytky mastnoty a oleje po doporučenou dobu působení.
 • V případě odolných skvrn nebo silně znečištěných povrchů aplikaci podle potřeby opakujte nebo použijte drhnoucí kartáč, abyste roztok rozmíchali a dosáhli lepších výsledků čištění.
dispergátor ropných skvrn. odmašťovací čisticí prostředek

Pokyny krok za krokem:

Pro efektivní čištění pomocí přípravku AQUAQUICK postupujte krok za krokem podle těchto pokynů:

 1. Připravte povrch: Odstraňte z čištěného povrchu veškeré volné nečistoty nebo kontaminanty.
 2. Ředění přípravku AQUAQUICK: Přípravek AQUAQUICK ředěte podle pokynů výrobce v závislosti na míře znečištění a úkolu čištění.
 3. Aplikace přípravku AQUAQUICK: Zředěný roztok přípravku AQUAQUICK naneste na povrch pomocí štětce, houby nebo rozprašovače a zajistěte rovnoměrné pokrytí.
 4. Ponechte si čas na rozmyšlenou: Nechte AQUAQUICK proniknout a uvolnit zbytky mastnoty a oleje po doporučenou dobu působení, obvykle několik minut až několik hodin, v závislosti na závažnosti znečištění.
 5. V případě potřeby je promíchejte: V případě odolných skvrn nebo silně znečištěných povrchů použijte drhnoucí kartáč, abyste roztok rozmíchali a zvýšili účinnost čištění.
 6. Opláchněte nebo setřete: Po uplynutí doby působení povrch důkladně opláchněte čistou vodou nebo roztok AQUAQUICK a uvolněné nečistoty setřete vlhkým hadříkem nebo houbou.
 7. V případě potřeby opakujte: Pokud zůstanou zbytky mastnoty nebo oleje, opakujte čištění podle potřeby, dokud nedosáhnete požadovaného stupně čistoty.

Dosažení optimálních výsledků:

Abyste dosáhli optimálních výsledků čištění s přípravkem AQUAQUICK, vezměte v úvahu následující tipy:

 • Použijte vhodný poměr ředění pro konkrétní úkon čištění a úroveň znečištění.
 • Zajistěte dostatečnou dobu působení, aby AQUAQUICK mohl účinně proniknout a uvolnit zbytky mastnoty a oleje.
 • Pro lepší čisticí účinek na odolné skvrny nebo silně znečištěné povrchy roztok promíchejte drhnoucím kartáčem.
 • Povrch důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky přípravku AQUAQUICK a uvolněné nečistoty.
 • Po čištění povrch zcela vysušte, abyste zabránili vzniku vodních skvrn nebo šmouh a obnovili lesk a třpyt.

X. Závěr

Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví nadále upřednostňují udržitelnost a odpovědnost k životnímu prostředí, hrají čistší odmašťovací prostředky, jako je AQUAQUICK, klíčovou roli při dosahování těchto cílů. Výběrem produktu AQUAQUICK pro své čisticí potřeby nejenže získáte vynikající čisticí výkon a úsporu nákladů, ale také přispějete k čistší, bezpečnější a udržitelnější budoucnosti pro další generace.